• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Jazykové certifikáty

Jazykové certifikáty

Významy jazykového certifikátu

 • niektoré jazykové certifikáty nahrádzajú maturitu alebo prijímacie skúšky
 • jazykové certifikáty sú často žiadané pri uchádzaní sa o štúdium na univerzitách v zahraničí a na výmenných programoch medzi univerzitami
 • sú vhodným doplnkom do životopisu a niekedy môžu postačovať ako preukázanie vedomostnej úrovne z jazyka

Jednotný európsky rámec

Všeobecný európsky referenčný rámec

Úroveň

Level

Európsky stupeň
podľa CEF

Úplný začiatočník

Basic

A1

Začiatočník

Elementary

A2

Mierne pokročilý

Pre-Intermediate

A2

Stredne pokročilý

Intermediate

B1

Stredne pokročilý

Upper-Intermediate

B2

Pokročilý

Advanced

C1

Pokročilý

Proficiency

C2

 

A1
Počúvanie: Dokážete rozoznať známe slová a základné frázy týkajúce sa Vás a vašej rodiny v prípade, že ľudia, s ktroými komunikujete, hovoria pomaly a jasne.
Čítanie:Rozumiete veľmi jednoduchým vetám, známym menám a slovám. 
Ústna interakcia:Dokážete komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že Váš partner v komunikácii je pripravený zopakovať svoju výpoveď pomalšie. Dokážete klásť jednoduché otázky z oblasti Vašich záujmov alebo na známe témy.
Samostatný ústny prejav: Dokážete využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijete a ľudí, ktorých poznáte.
Písanie: Dokážete napísať krátku jednoduchú správu, vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napr. meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

A2
Počúvanie: Dokážete porozumieť frázam a bežnej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú. Dokážete pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.
Čítanie:Dokážete čítať s porozumením krátke jednoduché texty z brožúr, novín alebo časopisov. 
Ústna interakcia:Dokážete komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, vyžadujúcich priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach.
Samostatný ústny prejav:Dokážete použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis Vašej rodiny a priateľov, životných podmienok, Vášho vzdelania, Vašej súčasnej alebo predchádzajúcej práce.
Písanie: Dokážete napísať krátke jednoduché oznámenia a správy, vzťahujúce sa na Vaše bezprostredné potreby. Dokážete napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

B1
Počúvanie: Dokážete pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci, vo voľnom čase atď. Porozumiete rozhlasovým alebo televíznym programom, hovoriacich o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, pokiaľ je prejav relatívne pomalý a jasný.
Čítanie: Rozumiete textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby používanej v každodennom živote, alebo ktoré sa vzťahujú na Vašu prácu. Dokážete porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
Ústna interakcia: Dokážete zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania. Môžete nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré Vás osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú Vášho osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, ...).
Samostatný ústny prejav: Dokážete spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby ste opísali skúsenosti a udalosti, svoje plány, nádeje a ambície. Stručne dokážete uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážete vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje pocity.
Písanie: Dokážete napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú Vám známe alebo Vás osobne zaujímajú. Dokážete napísať správu, opisujúcu skúsenosti a dojmy.

B2
Počúvanie:Dokážete porozumieť súvislejšej reči a prednáškam a taktiež sledovať zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že je Vám téma dostatočne známa. Dokážete pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. 
Čítanie: Dokážete prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, a rozumiete v televízii anglicky hovoriacim moderátorom alebo hosťom.
Ústna interakcia: Dokážete komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá Vám umožňuje viesť bežný rozhovor s anglicky hovoriacimi partnermi. Dokážete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujete a presadzujete svoje názory.
Samostatný ústny prejav: Dokážete prezentovať jasné opisy celého radu predmetov, vzťahujúcich sa na Vašu oblasť záujmu. Dokážete vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.
Písanie: Dokážete napísať podrobný text na akúkoľvek, vzťahujúcu sa na Vaše záujmy. Viete napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu.

C1
Počúvanie: Rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná. Dokážete bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.
Čítanie: Rozumiete dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávate rozdiely v štýle. Rozumiete odborným článkom a dlhším návodom.
Ústna interakcia: Dokážete sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Dokážete využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážete presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážete vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.
Samostatný ústny prejav: Dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.
Písanie:Dokážete sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne formulovať svoje stanoviská. Dokážete písať o zložitých predmetoch v liste, v referáte, či v správe a zdôrazniť, čo pokladáte za najdôležitejšie. Dokážete zvoliť štýl podľa adresáta, ktorému je text určený.

C2
Počúvanie:Nemáte žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania. Problém Vám nerobí ani rýhla a plynulá komunikácia s rodeným hovoriacim za predpokladu, že máte dosť času na to, aby ste si zvykli na jeho výslovnosť.
Čítanie: Ľahko čítate v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
Ústna interakcia:Bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy. Dokážete sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné odtienky významu. 
Samostatný ústny prejav: Dokážete podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
Písanie: Dokážete napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážete napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

 

Naša inštitúcia Vás vo vybraných pobočkách kvalitne pripraví na nasledovné jazykové certifikáty:

Certifikáty od General English Cambridge ESOL

Zameranie

Cambridge ESOL certifikáty sú vhodné pre všetky úrovne ovládania anglického jazyka.

Využiteľnosť

Cambridge ESOL testy sú uznávané po celom svete, tisíce univerzít, ministerstiev a zahraničných zamestnávateľov považujú tieto certifikáty za dôkaz schopnosť používať angličtinu. Tieto certifikáty majú platnosť bezx časového obmedzenia a netreba ich obnovovať. Číselne sa označujú od 1 po 8.

1. KET (Key English Test)

KET je certifikát Cambridge ESOL, ktorý potvrdzuje schopnosť vysporiadať sa s každodennou angličtinou na základnej úrovni, slovom i písmom.

KET je na úrovni A2, od uchádzača sa očakávajú nasledovné vedomosti:

 • Schodnosť pochopenia a používania základných fráz a výrazov z každodenného života
 • Schopnosť predstaviť sa a odpovedať na základné otázky
 • Schopnosť komunikovať s anglickými lektormi, ktorí hovoria pomaly a zreteľne.

Test pozostáva z:

 • Čítania a písania (70 minút): Budete musieť porozumieť jednoduchým písomným informáciám, ako sú značky, brožúry, noviny a časopisy. Budete musieť správne doplniť medzery vo vetách v jednoduchých cvičeniach a napísať krátky úryvok okolo 25 slov.
 • Počúvania (30 minút): Budete musieť popísať počutý rozhovor, pričom tempo reči bude pomalé.
 • Rozprávania (10 minút): Budete musieť preukázať schopnosť viesť rozhovor formou otázok a odpovedí na jednoduché otázky.

 

2. PET (First Preliminary English Test)


PET je certifikát určený pre ľudí, ktorí dokážu používať angličtinu na stredne pokročilej úrovni. Zahŕňa všetky štyri jazykové zručnosti - čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. PET certifikát odráža použitie jazyka v reálnom živote. Je uznávaný mnohými zamestnávateľmi ako doklad o schopnosti používania angličtiny v kancelárskych, sekretárskych a manažérskych pozíciách. Taktiež je široko uznávaný v cestovnom ruchu, maloobchode, stavebníctve, v spracovateľskom priemysle a v strojárstve.

Na PET certifikát môže ísť ten uchádzač, ktorý nemá problémy s čítaním jednoduchých učebníc alebo článkov v anglickom jazyku, dokáže písať listy na rôzne témy a pri komunikácii používa slovník.

PET je na úrovni B1, od uchádzača sa očakávajú tieto vedomosti:

 • Schopnosť porozumieť inštrukciám lektorov.
 • Schopnosť dohovoriť sa pri cestovaní ako turista v anglicky hovoriacej krajine.
 • Schopnosť uchádzača odpovedať na jednoduché otázky lektorov z oblasti svojho profesijného prostredia a schopnosť rozvíjania konverzácie.
 • Uchádzač musí preukázať zdatnosť v písaní listov rôzneho zamerania.


Test pozostáva z:

 • Čítania a písania (90 minút): Musíte preukázať schopnosť čítať texty z časopisov, novín a pochopiť hlavnú myšlienku. Budete musieť preukázať zdatnosť pri vyplňovaní cvičení, písaní krátkych textových správ a napísať príbeh alebo list, ktorý bude obsahovať 100 slov.
 • Počúvania (30 minút): Budete musieť porozumieť diskusii o každodennom živote, pričom budete sledovať postoje a zámery jednotlivých účinkujúcich.
 • Rozprávania (12 minút): Rozhovor prebieha vo dvojiciach na ľubovoľné témy. Zúčastnite sa takisto konverzácie.


3. FCE (First Certificate in English)


FCE certifikát je určený pre ľudí, ktorí prichádzajú každý deň do kontaktu s písanou a hovorovou angličtinou na pokročilej úrovni. Je to ideálna skúška pre ľudí, ktorí chcú používať angličtinu pre pracovné alebo študijné účely. Na FCE certifikát môže ísť ten uchádzač, ktorý rozumie akýmkoľvek anglickým textom (s časti aj odborným),  dokáže hovoriť o rôznych témach a rozumie v televízii anglicky hovoriacim moderátorom alebo hosťom.

FCE je na úrovni B2, od uchádzača sa očakávajú vedomosti:

 • Schopnosť porozumieť zložitým písomnostiam.
 • Schopnosť konverzácie na pomerne širokú škálu tém, pričom viete vyjadriť svoje názory a a ste schopný argumentovať.
 • Dokážete napísať podrobný list, v ktorom vyjadruje názory a dokáže vysvetliť výhody a nevýhody z rôznych uhlov pohľadu.

  Test pozostáva z:
 • Čítania (60 minút): Budete musieť byť schopný porozumieť informáciám v knihách, časopisoch a v novinách.
 • Písania (80 minút): Budete musieť dokázať napísať článok, správu, recenziu, esej alebo poviedku.
 • Použitia angličtiny (45 minút): Ide o testovanie gramatiky a slovnej zásoby.
 • Počúvania (40 minút): Budete musieť preukázať, že ste schopný porozumieť príbehom, spravodajským reláciám alebo verejným vystúpeniam.
 • Hovorenie (14 minút): Budete komunikovať so skúšajúcim a ďalšími dvoma uchádzačmi na rôzne témy.


4. CAE (osvedčenie o pokročilej angličtine)


Certificate in Advanced angličtiny (CAE) je určený tým, ktorí používajú angličtinu na vysokej jazykovej úrovni pre profesionálne a akademické účely. Celosvetovo uznávaný certifikát - viac ako 11.000 univerzít, vysokých škôl a zamestnávateľov po celom svete prijímajú absolventov cambridgeskej skúšky CAE. Tento certifikát zvládnu len tí, ktorí naozaj ovládajú anglický jazyk po všeobecnej a odbornej stránke.

CAE je na úrovni C1, od uchádzača sa očakávajú vedomosti:

 • Schpnosť porozumieť zložitým písomnostiam.
 • Schopnosť udržiavať konverzáciu na pomerne širokej škále tém, pričom vyjadrujete svoje názory a používate argumenty.
 • Schopnosť dokázať napísať podrobný list, v ktorom vyjadrite svoje názory a dokážete vysvetliť výhody a nevýhody z rôznych uhlov pohľadu.

  Test pozostáva z:
 • Čítania (60 minút): Budete musieť byť schopný porozumieť informáciám v knihách, časopisoch a v novinách a pomocou daných informácií vyplniť 34 otázok.
 • Písania (80 minút): Budete musieť dokázať napísať článok, správu, recenziu alebo esej na 150 slov.
 • Použitia angličtiny (45 minút): Absolvujete testovanie gramatiky a slovnej zásoby. Budete musieť vyplňovať medzier a voľné miesta vo vetách, vybrať správnú možnosť z viacerých  možností, tvoriť slová a pod.
 • Počúvanie (40 minút): Musíte byť schopný porozumieť príbehu a následne doplniť vety v texte. Zodpoviete na 30 otázok.
 • Hovorenia (14 minút): Bude komunikovať s ďalším uchádzačom na rôzne témy, pričom sa bude do témy zapájať aj lektor. Následne budete spolupracovať na spoločnej úlohe obaja.


5. CPE (osvedčenie o znalosti angličtiny)


CPE Cambridge ESOL certifikát je skúška určená pre ľudí, ktorí používajú angličtinu na profesijné alebo študijné účely. Certifikát je platný navždy, to znamená, že skúšku už viackrát robiť nebudete. Je to medzinárodný certifikát a uznáva ho viacero nadnárodných spoločností a zamestnávateľov nacelom svete.

CPE je na úrovni C2, od uchádzača sa očakávajú vedomosti:

 • Schopnosť bez námahy porozumieť takmer všetkému, čo počujete a čo prečítate.
 • Schopnosť dokázať rozprávať o veľmi zložitých témach a odpovedať na ľubovoľné otázky.
 • Dokázať porozumieť všetkému, čo sa ho skúšajúci lektor pýta.
 • Schopnosť plynulo a presne sa vyjadrovať.

  Test pozostáva z:
 • Čítania (90 minút): Budete musieť byť schopný porozumieť akémukoľvek textu.
 • Písania (120 minút): Budete musieť dokázať napísať článok, správu, recenziu, esej alebo poviedku na 300 až 350 slov.
 • Použitia angličtiny (90 minút): Budete testovaní z gramatiky a slovnej zásoby v rôznych testoch, v ktorých budete vypĺňať medzery vo vetách, vyberať z možností, tvoriť slová a pod.
 • Počúvania (40 minút): Budete musieť byť schopný porozumieť príbehu a následne doplniť vety v texte. Zodpoviete na 30 otázok.
 • Hovorenia (19 minút): Budete komunikovať s ďalšími uchádzačmi na rôzne témy, pričom sa bude do témy zapájať aj lektor.

 

6. Certifikát v ESOL zručnosti pre život


Cambridge ESOL ponúka certifikáty, ktoré otestujú Vašu zručnost ovládania angličtiny pre život. Certifikát odráža praktické použitie angličtiny v každodennom živote.

ESOL je jazykový certifikát určený žiakom, študentom na vysokej škole, absolventom vysokej školy, zamestnaným ako aj nezamestnaným, ktorých materinský jazyk nieje angličtina, ale iný jazyk a chcú dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelania angličtiny, ktorú budú mať podloženú celosvetovo uznávaným certifikátom.

Všeobecné témy v ESOL jazykovom certifikáte zručnosti pre život sú: osobné údaje, vzdelanie, práca, bývanie, rodina a priatelia, doprava, zdravie, počasie, voľný čas a pod.

 

BEC (Business English Certificates)


BEC (obchodná angličtina) je ideálnou skúškou anglického jazyka pre tých, ktorí plánujú svoju kariéru rozbehnúť v oblasti obchodu. Existujú tri rôzne úrovne BEC: BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher. Uznáva ho viac než 1000 vzdelávacích organizácií a štátnych orgánov po celom svete. BEC je vhodná kvalifikácia pre komerčné využitie.

BEC Preliminary je na Cambridge úrovni level 1 (základná a nižšia stredná úroveň):

Test pozostáva z:
Čítania a písania - 90 minút
Počúvania -40 minút
Rozprávania - 12 minút

BEC Vantage je na Cambridge úrovni level 3 (stredná pokročilá úroveň):

Test pozostáva z:
Čítania - 60 minút
Písania - 45 minút
Počúvania - 40 minút
Rozprávania - 14 minút

BEC Higher je na Cambridge úrovni level 4 (pokročilá úroveň):

Test pozostáva z:
Čítania - 60 minút
Písania - 70 minút
Počúvania - 40 minút
Rozprávania - 14 minút

 

IELTS (International English Language Testing System)


IELTS je celosvetovo uznávaný test anglického jazyka, znávaný vo viac ako 6000 inštitúciách v 135 krajinách. Nevydává se certifikát, ale tzv. Test Report Form - správa o dosiahnutích výsledkoch, ktorá má platnosť dva roky.

Kandidáti sú testovaní v počúvaní, čítaní, písaní a rozprávaní. K dispozícii je možnosť voľby medzi akademickou a všeobecnou IELTS. Celková doba testu je približne 2 hodiny 45 minút. Prvé tri testy - počúvanie, čítanie a písanie musia byť vyplnené v jednom dni.

Akademická IELTS je určená pre študentov, ktorí chcú študovať alebo študujú bakalársky alebo magisterský stupeň štúdia, ale aj pre ľudí, ktorí si chcú hľadať prácu vo svojom vyštudovanom obore na mieste, kde je angličtina nutná.

Všeobecná IELTS je určená pre kandidátov, ktorí sa chystajú do zahraničia za prácou, dovolenkou a podobne ...

 

Goethe Institut
Nemecké jazykové certifikáty


Dokladmi o úrovni znalosti nemeckého jazyka sú medzinárodne uznávané certifikáty a diplomy, ktoré udeľuje Goethe Institut. Tieto certifikáty zlepšujú šance na medzinárodnom trhu práce a niektoré z nich umožňujú štúdium na nemeckých vysokých školách bez nevyhnutnosti preukázania sa ďalším certifikátom.

Certifikáty Goethe Institut:
Start Deutsch 1 (A1)
Start Deutsch 2 (A2)
Zertifikat Deutsch (B1): základné znalosti hovorovej nemčiny
Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2): primerané znalosti nemeckého jazyka pre bežnú prax
Zentrale Mittelstufenprüfung (C1): doklad o dobrých všeobecných jazykových vedomostiach nemčiny
Zentrale Oberstufenprüfung (C2): doklad o kvalifikovanom ovládaní nemčiny, plynulé ústne aj písomné vyjadrovanie
Kleines Deutsches Sprachdiplom (C2): doklad o kvalifikovanom ovládaní nemčiny, plynulé ústne aj písomné vyjadrovanie
Prüfung Wirtschaftsdeutsch (C1): doklad o ovládaní hospodárskej nemčiny pre pokročilých
Großes Deutsches Sprachdiplom: doklad o ovládaní nemeckého jazyka na úrovni materinského jazyka

Jazykové certifikáty od Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)Das Österreichisches Sprachdiplom Deutsch je rakúsky jazykový diplom, ktorý sa vyznačuje prísnymi kvalitatívnymi kritériami. Zodpovedá medzinárodným smerniciam Rady Európy a je dokladom o znalostiach nemeckého jazyka s medzinárodným významom.

Certifikáty Österreichisches Sprachdiplom Deutsch:
Kompetenz in Deutsch 1 (A1): je skúška pre deti a mládež, je dokladom o elementárnych znalostiach nemeckého jazyka
Kompetenz in Deutsch 2 (A2): je skúška pre deti a mládež, je dokladom o pokročilých znalostiach nemeckého jazyka
Grundstufe Deutsch (A2): je skúška, na ktorej má uchádzač preukázať základné komunikačné znalosti nemeckého jazyka
Zertifikat Deutsch (B1): je to postačujúci doklad o znalosti nemeckého jazyka, ktorý si vyžadujú firmy a spoločnosti
Mittelstufe Deutsch (C1): je skúška, na ktorej má uchádzač preukázať bežné komunikačné schopnosti a vecnú argumentáciu, certifikát je uznávaný zamestnávateľmi ako doklad o všeobecných ale aj o pecifických znalostiach nemeckého jazyka a je započítavaný do prijímacieho konania na rakúskych univerzitách.
Wirtschaftssprache Deutsch (C2): je skúška, na ktorej má uchádzač preukázať vysokú jazykovú úroveň nemeckého jazyka a taktiež aj odborné jazykové znalosti v hospodárskej oblasti, certifikát predstavuje výhody pre osoby, ktoré chcú šudovať v odboroch s hospodárskym zameraním alebo pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti hospodárstva

Jazykový certifikát od TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)


TestDaF je štandardizovaný jazykový test, ktorí potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku. Je vhodným dokladom pre študentov, ktorí chcú nastúpiť na štúdium v Nemecku alebo pre tých, ktorí musia preukázať znalosti nemeckého jazyka.

Test je zložený zo štyroch častí:
Čítanie: 60 minút
Počúvanie: 40 minút
Písomný prejav: 60 minút
Ústny prejav: 30 minút

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...